Mozaika Unplugged (1.3.2011)

Na začiatok jedno videjko, ktoré hovorí o tom, aký je náš Kráľ..http://www.youtube.com/watch?v=IUCp84CuYSgPeťo hovoril o tom, že každý z náš má niekedy KRÍZU. O kríze bolo aj Michalovo svedectvo a asi každý z nás s ňou má z času na čas problém..Kríza je dočasná neschopnosť. Neschopnosť, byť produktívny, produkovať ovocie.Lukáš 1, 5-7Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.Alžbeta a Zachariáš mali zasľúbenie, boli spravodliví a mali byť požehnaní. Ale aj napriek tomu-nemohli mať deti.Často sa pýtame: Prečo táto vec v mojom živote nefunguje?!V takýchto chvíľach sa snažíme vsúvať do Biblie, čo tam nie je. Hovoríme si, že to asi má byť takto, ako to je, to nevadí, že Božie slovo hovorí, inak...ale to nie je správne! Neprispôsobujme Božie slovo okolnostiam! Božie slovo je VŽDY PRAVDA a platí pre všetkých!Čo robiť, keď Boh mlčí, zasľúbenie sa neplní?Lukáš 1, 8-14Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu.V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára.Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých." Čo robiť v čase, keď sa Božie slovo nenapĺňa? ZOSTAŇ VERNÝ. Nenapĺňa sa? No a čo. Povedz: Ja budem slúžiť Bohu ďalej. Slúž Bohu keď sa ti darí, aj keď sa ti nedarí. Zostaň verný.V skúškach sa prejavuje charakter. V skúškach sa ukáže, prečo slúžime Bohu. Či kvôli benefitom-požehnaniu, alebo kvôli tomu, kým Boh je. Zmyslom nasledovania Ježiša nie len to, čo nám ponúka. Ale hlavne to, kým je. Niekedy aj zasľúbenia „meškajú“. Potom nevieme byť verní. Ak ty nasleduješ Ježiša, požehananie dobehne teba! Máš niekedy pocit sklamania z Boha? Človek sa vtedy vyhovára. Zachariáš to nerobil, nevyhováral sa. Šiel a slúžil Bohu, napriek tomu, že nemal, čo mať mal. Bol verný.Nikto nemôže povedať, že keď nemá požehnanie, tak nebude slúžiť Bohu. Božia odpoveď na Zachariášovu modlitbu prišla vtedy, keď Zachariáš slúžil Bohu.Syn Zachariáša - Ján Krstiteľ - bol požehnaním.Zachariáš dal vernosťou Bohu príležitosť, aby mu dal veľké požehnanie. Boh mal naplánované povolanie pre Jána Krstiteľa ešte v čase, keď Alžbeta bola neplodná. Keď mali krízu. Vernosť dostala Zachariáša na miesto vypočutej modlitby.Lukáš 1, 18-20 Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku." Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase."Zachariáš pochyboval. Nikdy nezabi svoju modlitbu svojimi ústami. Nepochybuj, nezabi zázrak, ktorý začína v modlitbe. Nech sú tvoje ústa v jednote s Božím slovom. Modlíš sa za jednu vec, máš ju na dosah. Ak to spochybníš, nestane sa nič. Tvoje ústa majú veľkú moc – podporiť tvoju modlitbu, alebo ju negovať. Neneguj účinok modlitby, nezabi zázrak modlitby. Srdce a ústa nech sú v jednote.Tvoja vernosť ctí Boha. U Zachariáša bola dominantná VERNOSŤ.Alžbeta bola neplodná. Neplodnosť môžeme brať tiež ako neschopnosť niečo produkovať. Zanechá to stopy na psychike. Ak máš v živote viac prehier, nechá to stopy na tvojej psychike, na tvojom srdci. Snažíš sa, padáš a vstávaš. Pády ťa môžu dostať do stavu zúfalstva. Najhoršie je, ak sa s tým zmieriš a prijímaš to za svoje, vidíš sa vo svetle týchto pádov a dostaneš sa do beznádeje. Beznádej je hriech, pretože beznádej nepočíta s tým, že Boh je Bohom!Čo potrebuješ v takomto čase?Ukotviť si svoje srdce v Božom slove. Tvoj Boh je stále s tebou, nikdy ťa neopustí.Kedykoľvek na teba zúfalstvo dopadá, minulosť ťa dostihuje: Izaiáš 41, 13"Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: "Neboj sa, ja ti pomáham."Alžbeta po počatí žila v hanbe. Človek, ktorý dlhodobo žije „dole“, môže sa zľaknúť svojho víťazstva. Potom však Duch Svätý naplnil Alžbetu. Stala sa z nej iná žena. Z utiahnutej ženy spravil Duch Svätý ženu, ktorá dokázala zvolať silným hlasom. Keď ťa naplní Duch Svätý, strach sa zmení na smelosť, slabosť na silu. Alžbeta žehnala Márii, hovorila slová požehnania. Bola vnútorne uzdravená.Obaja boli verní, slúžili Bohu, nech ich to stojí čokoľvek. Prechádzali skúškami, krízou; no prišiel čas, kedy Boh zasľúbenie naplnil!KRÍZA, SÚŽENIE, PROBLÉMY – to nie je konečná!Môžme si byť istí tým, že ak pôjdeme Božím plánom A, a nie našimi plánmi B, C,D, E ... X, Boh sa oslávi, splní svoje zasľúbenia a my budeme nadprirodzene požehnaní.Majte krásny týždeň, a vidíme sa na CITY WORSHIP & oslave prvých Mozaika Unplugged narodenín! :)))