kc news Časopis

Teen Challenge: Misijný partner zboru v Nitre
Pridané dňa: 
05.04.2011
Autor: 
Stanislav Kunák

Teen Challenge je medzinárodná kresťanská organizácia, ktorá pomáha ľuďom s problémom závislosti na drogách. Vznikla v roku 1958 v New Yorku a v roku 1996 začala pôsobiť aj na Slovensku. V súčasnosti je rozšírená vo viac ako 83 krajinách sveta v rámci viac ako 1100 zariadení.

Organizácia Teen Challenge už viac ako 50 rokov prináša nádej trpiacim a znevýhodneným ľuďom po celom svete. Jej história sa začala písať v roku 1958, keď Reverend David Wilkerson kráčal ulicami Brooklynu v New Yorku a bol zhrozený, koľko mladých ľudí zneužíva alkohol a iné drogy. Hnutý ľútosťou nad ich osudmi za rozhodol veci meniť. Skončil s prácou kazateľa a začal pracovať s mladými členmi newyorských gangov, ktorým túžil priniesť vnútorný pokoj a slobodu od násilia. Neskôr začal pôsobiť aj medzi ľuďmi závislými na alkohole a iných návykových látkach. Od roku 1960, kedy bolo otvorené prvé centrum Teen Challenge v Brooklyne na Clinton Avenue, sa hnutie začalo šíriť po celom svete. David Wilkerson založil neskôr aj celosvetovú evanjelizačnú organizáciu s názvom World Challenge a v roku 1987 založil Times Square Church na Manhattane v New Yorku, kde je pastorom až do dnes. Podrobný príbeh o začiatkoch hnutia Teen Challenge nájdete v knihe „Dýka a kríž“, ktorá bola v roku 1969 aj sfilmovaná. Podľa World Film Crusade vyšiel tento film v náklade viac ako 15 miliónov kusov, bol preložený do viac ako 30 jazykov a videlo ho približne 50 miliónov ľudí v 150 krajinách sveta. Začiatky Teen Challenge sú opísané aj v knihách „Začalo to dýkou a krížom“ a „Utekaj, baby utekaj“.

História Teen Challenge sa postupne začala písať aj na Slovensku. V rokoch 1990 až 1991 niekoľko slovenských nadšencov absolvovalo viacero školení a konferencií organizovaných Global Teen Challenge, ktoré boli zamerané na prácu s ľuďmi v núdzi, drogovo závislými a na prácu v resocializačných strediskách. Patrili k nim Ján Vimpeľ s manželkou Vierkou a Jiří Koriťák. Organizácia Teen Challenge Slovakia bola založená 25. augusta 1995 a reálna prevádzka bola zahájená dňa 9. apríla 1996. Najskôr bolo otvorené resocializačné stredisko pre ženy v prenajatom rodinnom dome. Z dôvodu nedostatku klientiek bola jeho činnosť v roku 2000 ukončená. V roku 1998 bolo súbežne založené aj resocializačné stredisko pre mužov. Spočiatku bolo zriadené v priestoroch súkromného domu u Jiřího Koriťáka, neskôr bolo presťahované do budovy bývalej základnej školy v tichej časti mesta Sereď na Vážskej ulici kde je dodnes. V priebehu existencie organizácie Teen Challenge na Slovensku boli vo vedení títo riaditelia -v období od 25. augusta 1995 do 30. júna 2005 Jiří Koriťák. Od 1. júla 2005 do 31.júla 2007 Ing. Martin Lív. Ďalším riaditeľom, v období od 1. augusta 2007 do 30. júna 2009 bol Mgr. Jaroslav Krajčovič a od 1. júla 2009 až do dnes je riaditeľom PhDr. Stanislav Kunák. Nezisková organizácia Teen Challenge Slovakia v súčasnosti zastrešuje -Resocializačné stredisko pre mužov „Restart“, Detský domov „Compass“ a Domov na pol ceste „Progress“.

Resocializačné stredisko pre mužov „Restart“
V tomto stredisku je našim poslaním poskytovať účinnú pomoc tým, ktorí majú problém so závislosťou na drogách. Priama pomoc spočíva v dlhodobom resocializačnom programe komunitného typu s kresťanským prístupom. Našim klientom pomáhame pri ich integrácii do každodenného života v spoločnosti, vedieme ich k usporiadaniu si rodinných vzťahov a poskytujeme im pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania. Resocializačný program v sebe zahŕňa sociálne, psychologické, výchovné, špeciálnopedagogické, sociálnopedagogické poradenstvo, pracovnú terapiu (práca na údržbe a chode zariadenia, starostlivosť o záhradu, varenie, pranie, žehlenie, upratovanie...), animoterapiu, arteterapiu, biblioterapiu, rodinnú terapiu, rôzne kultúrne a športové aktivity, výlety, exkurzie, besedy... Program Teen Challenge obsahuje okrem plnohodnotnej sociálnej práce s abstinujúcimi drogovo závislými aj duchovnú nadstavbu, ktorá pozostáva z modlitieb, rozhovorov, štúdia Písma svätého, návštev bohoslužieb. Cieľom je aby sa kresťanský životný štýl postavený na Písme svätom a Božích prikázaniach stal životným štandardom. Klientom ponúkame možnosť vytvoriť si vzťah s Bohom. Kapacita strediska je 14 miest pre mužov vo veku od 18 rokov. Resocializačný program trvá minimálne 12 mesiacov a maximálne 24 mesiacov, je rozdelený do 5 fáz.

Detský domov „Compass“
V detskom domove sa venujeme deťom do dosiahnutia ich plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov fyzického veku. V detskom domove poskytujeme umiestneným deťom starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie, stravovanie, bývanie, zaopatrenie, výchovu a liečebno-výchovnú starostlivosť zameranú na zmiernenie porúch psychického, osobnostného a sociálneho vývinu, ďalšiu starostlivosť zahŕňajúcu poradenstvo, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť. Naše deti chceme pripraviť na plnohodnotný a kvalitný život, pomôcť im nájsť nový zmysel života, pomôcť rekonštruovať a upraviť vzájomné vzťahy a ich rodinné pomery. Kapacita zariadenia je 16 miest.

Domov na pol ceste „Progress“
Tento subjekt je vytvorený pre absolventov našich zariadení alebo iných resocializačných stredísk alebo detských domovov, ktorí sa potrebujú zamestnať a ešte nemajú vytvorené potrebné sociálne zázemie. V Domove na polceste poskytujeme obyvateľom ubytovanie, stravovanie a možnosť zúčastňovať sa na rôznych projektoch organizovaných neziskovou organizáciou Teen Challenge Slovakia.

Nezisková organizácia Teen Challenge Slovakia spolupracuje s rôznymi subjektmi a jednotlivcami, bez ktorých by jej činnosť a poslanie bola nemožná. Po odbornej stránke a pri poskytovaní dotácií na prevádzku a realizáciu rôznych projektov na základe aktuálnych výziev nám pomáhajú -Úrad vlády SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Trnavský samosprávny kraj, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava a ďalšie subjekty. V našej činnosti aktívne spolupracujeme so zakladateľom, ktorým je Apoštolská cirkev na Slovensku a Občianske združenie Diakonia Apoštolskej cirkvi na Slovensku, ďalej so zbormi Apoštolskej cirkvi na Slovensku -„Mozaika“ Nitra (krestanskecentrum.sk), Nesvady, Nové mesto nad Váhom, Bratislava, „Exit“ Bratislava (www.exitklub.sk) , Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Martin, Senec, Hlohovec, Piešťany Humenné, Galanta, Trenčín... Spolupracujeme aj s inými cirkvami, najmä s Bratskou jednotou baptistov „Viera“ Bratislava; Spoločenstvom kresťanov „Radostné srdce“ Partizánske; Cirkvou bratskou Banská Bystrica a Trnava; Evanjelickou cirkev Augsburského vyznania Horné Zelenice, so Svetovou Biblickou spoločnosťou atď. Veľmi dobré partnerské vzťahy máme z Teen Challenge International v Českej republike, ale aj v rámci Europe Teen Challenge a Global Teen Challenge. Okrem menovaných subjektov a cirkví patria k našim stálym a významným partnerom Bc. Branislav Drozdík, BLUEBIRD, s.r.o. (www.atrament.sk); Vladimír Hriadel, REKTON s.r.o. (www.rekton.sk); Firma Stofing spol. s. r.o. Hlohovec, (www.stofing.sk); RKSOFT – Ing. Roman Krško (www.rksoft.eu); Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny E.ON (www.zse.sk) a mnohé ďalšie firmy a jednotlivci.

Všetkým Vám, ktorým akýmkoľvek spôsobom leží na srdci toto Božie dielo zo srdca ďakujeme a v mene kolektívu zamestnancov, klientov a chovancov prajeme veľa Božieho požehnania.

Teen Challenge Slovakia, n.o.
http://www.zivotbezdrog.sk
PhDr. Stanislav Kunák
riaditeľ, štatutárny zástupca, odborný garant