kc news Časopis

Otvorené nebo
Pridané dňa: 
24.03.2013
Autor: 
Miro Toth

Našim prorockým prehlásením pre 2013 je "OTVORENÉ NEBO". Nie je to preto, že v by bolo v minulom roku zavreté a teraz sa odrazu otvorilo. A nie je to preto, že sa táto fráza stala v cirkvi populárnym klišé. Otvorené nebo pre nás nie je náboženskou vetičkou či duchovnou mantrou. Ani nekopírujeme nejaký model z veľkého sveta za mlákou. Na otvorené nebo neexistuje copyright ani tajné heslo. Neexistujú favoritizovaní, nie je vyslúžená krajina, rasa či cirkev. Nebo je proste otvorené!

Fakty sú také, že Biblia je plná incidentov s otvoreným nebom. V Starom zákone sa udialo niekoľko vzácnych príbehov, kde sa nebo otvorilo. Zažil to Jakob, videl ho Izaiáš, pocítil to Ezechiel. Viackrát boli poslaní na zem anjeli ako agenti neba. Takú nebeskú návštevu dostal Abrahám, Jozue, Samsonovi rodičia, Gedeon, Daniel či Jozef s Máriou. Anjeli ako Boží služobní duchovia mali za úlohu sprostredkovať nebo na zemi.

Napokon prišiel Ježiš. On sa stal plnohododnotným reprezentantom neba. Pri jeho narodení bola manifestovaná sláva neba. Jeho manifestom bolo, že sa "priblížilo nebeské kráľovstvo." V každom skutku, v každom zázraku dávkoval nebo. Jeho poslaním bol priniesť nebo na zem. Vždy udržiaval spojenie s Otcom v nebi a svojimi slovami a skutkami kopíroval nebo na zemi. Jeho nadprirodzené skutky boli prejavy neba, ktorými odkrýval nebeskú slávu a atmosféru. V najznámejšej modlitbe nás učí, že sa má diať Božia vôľa "na zemi tak ako na nebi".

Potom zostúpil Svätý Duch. Na deň Letníc zažil Jeruzalem nebeskú inváziu, ktorá zmenila chod dejín a ktorá dala zrod mocnému Božiemu pohybu zvanému "cirkev". Bolo to tak rukolapné, že prítomné publikum zažilo nebeskú atmosféru, nebeský dotyk a nebeský jazyk. Nebeská atmosféra sa prejavila ako zvuk a vánok, nebeský dotyk zažili formou plameňov ohňa zostupujúceho na nich a jazykom neba začali spontánne hovoriť a vyvyšovať Boha.

Problém s nebom je v tom, že sa ťažko opisuje. Každý máme nejaké detské predstavy, svet je plný nábeženských opisov neba a teológia núka tiež mnoho definícií. Moja jednoduchá definícia neba je "oblasť absolútnej Božej prítomnosti, vlády a slávy." Verím, že každý znovuzrodený kresťan sa tam chystá, lebo sme občania neba, ktorí tam smerujú.

Ale mojou otázkou je, či vieme modelovať cirkev, ktorá už teraz bude ochutnávkou neba, predsieňou neba či reklamou na nebo! Chcem z celého srdca, aby sme vytvorili prostredie, kde Božia prítomnosť prebýva tak mocne a kde je jeho sláva manifestovaná tak nepochybne, že ľudia dostanú chuť na Boha! Chcem cirkev, ktorá existuje pod "otvoreným nebom". To je mojím snom, odkedy kážem, odkedy som odpovedal na Božie volanie mu naplno slúžiť. A to je moje pozvanie pre teba: ak si s nami a staviaš tento dom, poď do toho. Vytvorme prostredie viery a očakávania, kde Boh bude prebývať v sláve a intenzite, na akú ešte nie sme zvyknutí.

Ideš do toho? Ja áno. Lebo nebo je otvorené!